മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 6 June 2017

Sixth Working Day - Proforma

ആറാം പ്രവൃത്തിദിവസത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അംഗസംഖ്യ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്‌കൂൾ പ്രഫോർമ 1 ഓഫീസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രഫോർമ ഓഫീസിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.
സ്‌കൂൾ പ്രഫോർമയുടെ മാതൃക ... Click Here

No comments:

Post a Comment