മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Tuesday, 6 June 2017

Sixth Working Day - Proforma

ആറാം പ്രവൃത്തിദിവസത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അംഗസംഖ്യ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്‌കൂൾ പ്രഫോർമ 1 ഓഫീസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും പ്രഫോർമ ഓഫീസിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.
സ്‌കൂൾ പ്രഫോർമയുടെ മാതൃക ... Click Here

No comments:

Post a Comment