മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 7 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സമ്പൂർണ്ണയിൽ എൻട്രോൾ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും സമ്പൂർണ്ണയിലെ Sixth Working Day യിലെ Sixth Working Day Reports ലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ചില സ്‌കൂളുകളിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ആയത് പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനായിരിക്കും.

No comments:

Post a Comment