മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 16 June 2017

വർക്ക്ബുക്ക് വിതരണം

ഒന്ന്,രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള വർക്ക്ബുക്ക് ഓഫീസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും എത്രയും പെട്ടന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment