മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 16 March 2018

PRE-PRIMARY DETAILS

പ്രീ പ്രൈമറി സെക്ഷൻ ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പ്രൊഫോർമ  പൂരിപ്പിച്ചു നാളെ 17/ 03/ 2018 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു നൽകേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.


Tuesday, 13 March 2018

സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം

സ്പെഷ്യൽ അരി വിതരണം
സ്പെഷ്യൽ ആരി വിതരണവുമായി ബന്ധപെട്ടു മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അരിയെടുക്കുമ്പോൾ 31/03 /2018 ന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അരിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കണക്കാക്കി അധികം അരിയുണ്ടെൻകിൽ ആയതു കുറവ് വരുത്തി (കുട്ടി ഒന്നിന് 4 kg )ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അരി എടുക്കാൻ പാടുള്ളു എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.അരി വിതരണം നടത്തി അക്വിറ്റൻസ്,അബ്സ്ട്രക്ട,മാവേലി ബില്ല് ,വൗച്ചർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ (2 പകർപ്പ്) ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

Monday, 12 March 2018

അറിയിപ്പ്

GO(P)29/2016/Gen.Edn Dtd 29/01/2016 പ്രകാരം നിയമന അംഗീകാരം ലഭിച്ചവരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ 2  ദിവസത്തിനാകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

സംസ്‌കൃതം അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ്‌

മാടായി ഉപജില്ലാ സംസ്‌കൃതം അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ്‌ 14/ 03/ 2018 ബുധനാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മാടായി എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നു.മുഴുവൻ സംസ്കൃതാധ്യാപകരെയും മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നു അറിയിക്കുന്നു.

Thursday, 8 March 2018

കലാരംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2017-18

കലാരംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2017-18 
കലാരംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 2017 -18  വർഷത്തേക്കുള്ള ധനസഹായത്തിനുള്ള  അപേക്ഷ 2  പകർപ്പ്  നാളെ 09/03/ 2018 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
                                DETAILS

Monday, 5 March 2018

ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം

ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലമാറ്റം 
സ്ഥലമാറ്റം  അപേക്ഷ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ,അനുബന്ധ രേഖകൾ,സേവന പുസ്തകം എന്നിവ 13.൦3.2018 ന് വൈകുന്നേരം 5  മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി ഉപജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി ഉപജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്ക് തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .


Friday, 2 March 2018

REVISED LSS VALUATION DUTY

LSS EXAMINATION 2018 : VALUATION DUTY OF CHIEF EXAMINER AND ASSISTANT EXAMINER ...