മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 15 February 2018

PRE-PRIMARY DETAILS

പ്രീ പ്രൈമറി സെക്ഷൻ ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പ്രൊഫോർമ  പൂരിപ്പിച്ചു നാളെ 09/ 02/ 2018 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .റിപ്പോർട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്കു നൽകേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

No comments:

Post a Comment