മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 12 June 2017

Text Book : Urgent

സ്‌കൂളുകളിൽ ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും (പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ) സ്‌കൂളുകളിൽ അധികമായുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമയിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 12) ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഈ വിഷയത്തിൽ അതീവശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment