മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Wednesday, 7 June 2017

OEC ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് (2017-18) :Circular

OEC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് (2017-18) അനുവദിക്കുന്നതിന് സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Circular

No comments:

Post a Comment