മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 7 June 2017

Noon Meal : അറിയിപ്പ്

1. അടുക്കളയുടെയും സ്റ്റോർ റൂമിന്റെയും ഫോട്ടോ അയക്കാത്ത ഇന്നുതന്നെ ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. Daily Data Entry ചെയ്യാത്തവർ നാളെ മുതൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Password സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് Reset ചെയ്യുന്നതിന് നൂൺമീൽ ഓഫീസറെ ബന്ധപ്പെടുക.

No comments:

Post a Comment