മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 3 June 2017

Noon Meal - MDM Kerala Daily Data Entry

Noon Meal - MDM Kerala Daily Data Entry അതാത് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
https://www.transferandpostings.in/mdmms/

1 comment: