മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 14 June 2017

NFTW - Cash Award for HS & HSS Students

ദേശീയ അദ്ധ്യാപക ക്ഷേമഫൗണ്ടേഷൻ, കേരളം - സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ പഠിച്ച് SSLC, ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ... സർക്കുലർ

No comments:

Post a Comment