മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജൂൺ 8 , വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ . ..........

Wednesday, 14 June 2017

Mid Day Meal Scheme -Guidelines

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - പത്തിന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ... സർക്കുലർ

No comments:

Post a Comment