മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 16 June 2017

Kerala State Employees Management Portal

Introduction of web portal of Accountant General Office for uploading pay slip of Gazetted Officers,GPF Annual Statements/authorisation of all employees etc..... Order
http://ksemp.agker.cag.gov.in/Login

No comments:

Post a Comment