മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജൂൺ 8 , വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ . ..........

Saturday, 3 June 2017

June-5 :പ്രതിജ്ഞ & സർക്കുലർ

ജൂൺ 5 -പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ സ്‌കൂളുകളിലും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്.... പ്രതിജ്ഞ & സർക്കുലർ

No comments:

Post a Comment