മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 3 June 2017

June-5 :പ്രതിജ്ഞ & സർക്കുലർ

ജൂൺ 5 -പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ സ്‌കൂളുകളിലും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്.... പ്രതിജ്ഞ & സർക്കുലർ

No comments:

Post a Comment