മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 7 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജൂൺ 8 , വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക. 
പ്രധാനാധ്യാപകർ നാളത്തെ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ:
1.ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  അംഗസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച സ്‌കൂൾ പ്രഫോർമ-1 (2 കോപ്പി)
2. സമ്പൂർണ്ണയിലെ Report Menu വിൽ നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് (2 കോപ്പി) 
3.സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് നൂൺമീൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചത് 2 കോപ്പി പ്രഫോർമ, പ്രഫോർമ 2 സഹിതം.

No comments:

Post a Comment