മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Tuesday, 6 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017-18 വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സർക്കുലറിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. .... Click Here

No comments:

Post a Comment