മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 13 June 2017

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം

സ്‌കൂളുകളിൽ അധികമായുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ (1 മുതൽ 8 വരെ) ഇന്നുതന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

No comments:

Post a Comment