മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 16 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എൽ.പി ക്ലാസ്സിലെ വേനൽപ്പച്ച (ജൈവപഠന പുസ്തകം), നെയിംസ്ലിപ്പ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം എന്നിവ ബി.ആർ.സിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 17 (നാളെ) ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിമുതൽ സ്‌കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment