മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 15 June 2017

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -വളരെ അടിയന്തിരം

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപെട്ടു 30/05/2017  ലെ ഡിപിഐ  യുടെ Circular  No.nm (1)/ 39000 / 2017  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യപകർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവും സർക്കുലറിന്റെ  പകർപ്പ് പാചകതൊഴിലാളി ,എസ്‌.എം.സി ,പി ടി എ ,മദർ പി ടി എ ,എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവും രസിതി  മുഖാന്തിരം നാളെ (ജൂൺ 16) 2 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment