മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 16 June 2017

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - Annual Data, Health Data

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - Annual Data, Health Data (1st Quarter) എന്നിവ നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. Annual Data യിലെ പേജ് 2 ലെ ക്രമനമ്പർ.8 ൽ ഉച്ചഭക്ഷണ ചാർജ്ജുള്ള നാല് അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡി യും നിർബന്ധമായും ചേർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഗ്യാസ്, അലൂമിനിയം ബിൻ എന്നിവയുടെ Utilisation Certificate സമർപ്പിക്കാത്തവർ നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment