മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 17 June 2017

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം വിദ്യാലയ വികസന ശില്പശാല ജൂൺ 24 ന്

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം വിദ്യാലയ വികസന ശില്പശാല ജൂൺ 24 ന് - ശില്പശാലയിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ, പിടിഎ -എസ്.എം.സി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കണം. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ  പിടിഎ -എസ്.എം.സി ഭാരവാഹികൾക്ക് വിവരം നൽകി പങ്കെടുപ്പിക്കണം.
 

No comments:

Post a Comment