മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജൂൺ 8 , വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ . ..........

Tuesday, 6 June 2017

Expenditure Statement - Urgent

മെയ് മാസത്തെ Expenditure Statement ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ നാളെ  ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.
1 ATHIYADAM LPS
2 MADAYI L.P.S
3 MADAYIKAVU A.L.P.S
4 ST.MARYS LPS PUNNACHERY
5 KADANNAPPALLI EAST LPS
6 MADAYI SOUTH L.P.S
7 LFUP SCHOOL MATTOOL
8 G.U.P.S PURACHERY
9 G.L.P.S CHERUKUNNU NORTH
10 G.L.P.S CHERUKUNNU SOUTH
11 G.L.P.S KARAYAD
12 G.M.L.P.S MADAKKARA
13 G.W.L.P.S MADAKKARA

No comments:

Post a Comment